1 Σεπ 2014

Υποβολή Έναρξης-Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας Φορολογικού Μηχανισμού


ΠΟΛ 1141  ΦΕΚ Β 1374/29-5-2014

Υποβολή του Εντύπου Έναρξης-Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών-Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.O.O. ΠΟΛ 1220/2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
Τρόπος Υποβολής:
1. Η δήλωση της Έναρξης-Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, για τους οποίους υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.−TAXIS, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr., με το Έντυπο δήλωσης έναρξης-μεταβολής−παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, για τις εξής κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (αγορά πώληση κληρονομιά γονική παροχή)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΜΝΗΜΕΣ (πλήρωση βλάβη)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

2. Ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, εισαγάγει στα προβλεπόμενα πεδία της αντίστοιχης φόρμας, τα δεδομένα όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», ανάγνωση μνήμης, κ.λπ.). Τα ανωτέρω διαφυλάσσονται από τον υπόχρεο για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις χρονικό διάστημα και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.
3. Η προθεσμία υποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988 παραμένει σε ισχύ και για την ηλεκτρονική υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου. Οι εκπρόθεσμες υποβολές γίνονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ, θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, που υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα, μετά από σχετικό έγγραφο που θα αποστέλλεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ σε όλες τις Δ.Ο.Υ.
5. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, προσέρχεται στην αρμό−δια Δ.Ο.Υ., με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.Αν μετά την οριστική υποβολή, διαπιστωθεί (είτε από τον υποβάλλοντα είτε από την υπηρεσία που πραγμα−τοποιεί τον εκάστοτε έλεγχο), λανθασμένη καταχώριση σε κάποιο πεδίο, τότε πρέπει άμεσα να ενημερώσει ο υπόχρεος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτούμενος με Υπεύθυνη Δήλωση την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας τα απαραί−τητα παραστατικά, προκειμένου η Δ.Ο.Υ μετά από σχετι−κό έλεγχο να διορθώσει ή να διαγράψει την λανθασμένη καταχώριση. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179Α΄) «Περί της μη επιβολής προστίμου για τυπικές παραβάσεις».
6. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (ΑΔΑ: 41ΦΜΗ−ΤΛ − ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουρ−γού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.Σε περίπτωση απενεργοποίησης από τη Δ.ΗΛΕ.Δ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.7. Η Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής−Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14) που προβλέπε−ται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 1220/13-12-2012 (ΦΕΚ 3517Β΄/31−12−2012)., με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ισχύει προαιρετικά από τη δημοσίευ−ση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποχρεωτικά από 01/01/2015.

Έλεγχος- Ενημέρωση Δ.Ο.Υ
Μετά την υποβολή του Εντύπου δήλωσης έναρξης − μεταβολής−παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. ΑΔΗΜΕ Ταξι−μέτρων (Δ14), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ εντός 24 ωρών, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και ελέγχει την ακρίβεια των παραστατικών που έχουν υποβληθεί μέσω των αντίστοιχων διασταυρωτικών καταστάσεων του Taxis.Επίσης η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει δειγματοληπτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απόκλιση από τα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», ανάγνωση μνήμης, κ.λπ.) που έχουν δηλωθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υπεύθυνα Δίπλα σας... Οικονομικά και Ποιοτικά!